Állásajánlatok
Képzés
Pályázatok
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
Általános közzétételi listaNyomtatás

 

Általános közzétételi lista

Munkaügyi Központ

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

Elérhetőségek:

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

elérhetőségek.doc

Szervezeti felépítés:

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

szervezetifelepites.doc

Vezetők elérhetősége:

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

vezetokelerhetosege.doc

Ügyfélkapcsolat és az ügyfélfogadási rend:

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

ugyfelfogadasirend.doc

Testületi szervek:

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

-

Közfeladatot ellátó szervek:

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

kozfeladatoellatoszervek.doc

Gazdálkodó szervezetek:

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

-

Közalapítványok:

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Költségvetési szervek:

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Lapok:

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

-

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

 11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

felettesszervek.doc

 


 II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, SzMSz:

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

alapvetőjogszabályok.doc

Ügyrend

ügyrend.doc

Adatvédelmi szabályzat

-

Adatbiztonsági szabályzat

-

Ágazati jogszabályok

Ágazati jogszabályok

ágazatijogszabályok.doc

Tájékoztató a feladatról, tevékenységről:

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

-

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

-

Hatósági ügyek, ügyleírások:

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 Nyilvántartásba vétel és álláskeresési ellátások:

- álláskeresési ellátások

- álláskeresők nyilvántartása

 

Jogi ügytípusok:

- Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése

- harmadik o_munkavállalási engedély iránti kérelem

- harmadik o._szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem

- BEJELENTÉS engedélymentes foglalkoztatáshoz

- munkaerő-kölcsönzési tevékenység nyilvántartása

- Bejelentés magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásához

- Kérelem a munkaerő-kölcsönző, illetve a közhasznú kölcsönző nyilvántartásba vételéhez

- jogorvoslati ügyek

- közérdekű bejelentések és panaszok intézésének rendje

- méltányosság iránti kérelmek

- munkajogi tanácsadás

- munkaerő-piaci hatósági ellenőrzés

 

Képzés:

- Foglalkoztatást elősegítő képzés

- Munkaviszonyban állók képzési támogatása

 

Foglalkoztatást elősegítő támogatásokhoz kapcsolódó:

- vállalkozóvá válás támogatás

- bértámogatás

- csoportos személyszállítás

- helyközi utazási költségtérítés támogatás

- lakhatási támogatás

- munkaerő-piaci programok

- munkahelymegőrzés

- munkahelyteremtés

- munkatapasztalatszerzés támogatás

- Vissza nem térítendő tőkejuttatás támogatása

 

Csoportos létszámleépítéshez kapcsolódó:

- csoprtos létszámcsökkentés nyilvántartása

- MEB támogatás

 

Szolgáltatás/Közvetítés:

- Munkaközvetítés

- Munkáltatói kapcsolattartás

 

Bérgarancia Alapból nyújtott támogatások:

- Bérgarancia támogatás

 

Közfoglalkoztatás:

- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás

- országos közfoglalkoztatási program támogatás

 

Humánszolgáltatások

 

TÁMOP programok:

- TÁMOP-1.1.2-11/1 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása

- TÁMOP- 1.1.2-11/1 -

3x4 havi bérköltség támogatás

- TÁMOP-1.1.2-11/1- 90 napos bérköltség támogatás

- TÁMOP-1.1.2-11/1-

keretében foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás

- TÁMOP-1.1.2-11/1- helyközi utazási támogatás

- TÁMOP-1.1.2-11/1- Lakhatási támogatás

- TÁMOP-1.1.2-11/1-

vállalkozóvá válást elősegítő támogatás

- TÁMOP-1.1.2-11/1-

TÁMOP-2.1.6-12/1 „Újra tanulok!”

 

Közszolgáltatások:

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Nincs adat

Adatbázisok, nyilvántartások:

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

adatbázisok, nyilvántartások_leíróadatai.doc

Kiadványok:

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nem értelmezhető

Testületi szervek eljárási szabályai:

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nem értelmezhető

 

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem értelmezhető

Hirdetmények, közlemények:

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

-

Pályázatok:

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

pályázatok.doc

Vizsgálatok, ellenőrzések:

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Nincs adat

Közérdekű adatok statisztikája és eljárásrend:

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

közérdekűadatok_megismerése.doc

Statisztikai adatgyűjtések:

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Nincs adat

Közérdekű adatok statisztikája és eljárásrend:

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Nincs adat

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések és általános szerződési feltételei:

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nincs adat

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések és általános szerződési feltételei:

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nincs adat

Különös és egyedi közzétételi lista:

 18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nem értelmezhető

Tevékenységgel kapcsolatos dokumentumok:

Tevékenységgel kapcsolatos dokumentumok

Nincs adat

 


 

 

III. Gazdálkodási adatok

 

 

Költségvetés, beszámolók:

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Nincs adat

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok:

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Nincs adat

Támogatások:

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Nincs adat

Szerződések:

 4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Nincs adat

Koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok:

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nincs adat

Nem alapfeladat ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nincs adat

Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések:

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Nincs adat

Közbeszerzési információk:

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

közbeszerzésiszerződés_a.doc

közbeszerzésiszerződés_.b.doc

közbeszerzésiszerződés_c.doc

közbeszerzésiszerződés_d.doc

közbeszerzésiszerződés_e.doc

közbeszerzésiszerződés_f.doc

közbeszerzésiszerződés_g.doc

közbeszerzésiszerződés_h.doc

közbeszerzésiszerződés_i.doc

közbeszerzésiszerződés_j.doc

Közbeszerzésiszerződés_k.doc

közbeszerzésiszerződés_l.doc

közbeszerzésiszerződés_m.doc

közbeszerzésiszerződés_n.doc

közbeszerzésiszerződés_o.doc

közbeszerzésiszerződés_p.doc

közbeszerzésiszerződés_q.doc

közbeszerzésiszerződés_r.doc

közbeszerzésiszerződés_s.doc

közbeszerzésiszerződés_t.doc

 

 

 

 

2014. február 10.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
Tel.: (42) 594-000 Fax.: (42) 594-011 E-mail: szabolcskh-mk@lab.hu